Polityka prywatności sklepu
picotto.pl

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres kontakt@picotto.pl

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest

Patrycja Biernacka
ul. Broniewskiego 17
98-200 Sieradz


Kontakt

Adres e-mail: kontakt@picotto.pl

Cele i podstawy przetwarzania


Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez nas w przypadku:
• żądania przez Panią/Pana pytania, w celu przedstawienia przez nas oferty. Podstawa prawna: podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. bRODO)
• składania przez Panią/Pana zamówienia, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. bRODO).
Dodatkowo, zgodnie z przepisami prawa dane osobowe będą przetwarzane dla celów podatkowych i rachunkowych.


Przechowywanie danych osobowych


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy a także po jej zakończeniu, w celu:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
• wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych
i rachunkowych
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom
• statystycznych i archiwizacyjnych.
przez okres odpowiadający okresowi naszej odpowiedzialności za dostarczony towar/realizowaną usługę. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
W celu rozliczalności, tj., udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres w których Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dala udokumentowania spełniania wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


Odbiorcy danych


Pani/Pana dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których korzystamy w celu realizacji zawartej umowy.
• Podmioty przetwarzające, które działają wyłącznie na nasze polecenie: dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, kurierzy.
• Administratorzy, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania Pani/Pana danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.


Prawa osób których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
• Prawo do cofnięcia zgody
• Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
• Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
• Prawo dostępu do danych
• Prawo do sprostowania danych
• Prawo do przenoszenia danych
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Przekazanie przez Panią/Pana dane osobowe następuje dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie danych w przypadku chęci zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie a w konsekwencji jej wykonanie.


Przekazywanie do Państwa Trzeciego

Informujemy, że Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.